7.5

Ghoul (2018-)

یک زندانی به یک مرکز بازجویی از راه دور وارد می شود و به دلیل اینکه از پس بازجویی ها به خوبی برمی آید باعث می شود که …