5.4

The Mist (2017-)

پس از اینکه یک مه غلیظ سرتاسر یک شهر کوچک را فرامیگیرد، ساکنان شهر باید با این مه مرموز و پیامدهای آن مبارزه کنند …