8.3

The Protector (2018-)

مردی با داشتن قدرت ماورایی، یک ماجراجویی را برای مبارزه با نیروهای تاریک و حل کردن رازهای گذشته‌ اش آغاز می‌کند …