6.6

Animal Factory (2000)

“ران”، جوان بيست و يک ساله به خاطر خرده فروشي مواد مخدر دستگير و به زندان محکوم مي کنند. او سعي دارد در زندان انگشت نما نشود، اما خيلي زود مورد توجه عده اي قلدر قرار مي گيرد و …