6.2

Blown Away (1994)

یک بمب گذار ایرلندی از زندان فرار می کند و یکی از اعضای گروهک بمبگذار بوستون را مورد حمله قرار می دهد و ….