6.2

Control (2004)

به یک تبهکار دیوانه که در آستانه اجرای حکم مرگش قرار دارد، فرصت زندگی داده می شود تا در یک برنامه تغییر رفتار شرکت کند …