6.7

Emma (1996)

در انگلستان اوایل قرن نوزده که زندگی روستایی بر جامعه غالب است، یک دلال ازدواج بعد از اینکه مردی را برای یک زن پیدا می کند، با مشکلاتی مواجه می شود …