7.3

Natural Born Killers (1994)

“میکی” و “مالوری” زوج قاتلی هستند که آرام آرام تبدیل به چهره های محبوب جوانان می شوند. “میکی” پس از دستگیری، هنگام مصاحبه با “وین گیل”، خبرنگار جاه طلبی که در پی کسب شهرت است، در زندان، شورش به راه می اندازد و در شلوغی همراه “مالوری” و “وین گیل” فرار میکند …