5.5

Once Bitten (1985)

ماجرای فیلم درباره خون آشامی به نام “کنتس” (جیم کری) است که برای حفظ زیبایی ابدی اش بایستی پیش از هالووین سه بار خون یک باکره را بنوشد!