6.8

Sliding Doors (1998)

“هلن” از شرکتی که کار می کند اخراج می شود. اکنون دلشکسته راهی آپارتمانش می شود که در آن با دوستش جری زندگی می کند. داستان فیلم دو حالت مختلف پیدا می کند: یکی هنگامی که هلن به موقع به مترو می رسد و دیگری زمانی است که مترو را از دست می دهد …