5.1

A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child (1989)

“آلیس” که از اتفاقات فیلم قبل جان سالم به در برده، مجددا خواب های وحشتناکی از “فردی” می بیند …