4.0

Alone We Fight (2018)

گروهی کوچک از سرباز های آمریکایی برای ورود به قلمرو خطرناک دشمن، در ماموریتی برای مانع شدن از ورود یگان پیشرفته آلمانی ها به متفقین اقدامی خطرناک انجام میدهند …