6.6

Arn: The Kingdom at the End of the Road (2008)

شوالیه آرن به عنوان آخرین ماموریت به نبرد با صلاح الدین فرستاده می شود. او بایستی قبل از اینکه به سوئد برگردد در این مبارزه پیروز شود، سرانجام وی با سیلیسیا ازدواج کرده و تشکیل خانواده میدهد اما صلح او توسط دانمارکی ها تهدید میشود …