Escape Room (2019)

شش غریبه تحت شرایطی غیر قابل کنترل با یکدیگر رو به رو می‌شوند و برای نجات باید از هوششان استفاده کنند …