5.3

On the Basis of Seks (2018)

داستان Ruth Bader Ginsburg، تلاش های او برای حقوق برابر و سختی هایی که او برای رسیدن به مقام U.S. Supreme Court Justice متحمل شد …