The Addams Family (2019)

زندگی خانواده آدامز زمانی شروع می شود که آنها را در برابر یک مهماندار حریص حیله گر واقعیت مجازی را کنار بگذارد و در عین حال آمادگی برای خانواده های بزرگ خود برای رسیدن به یک جشن بزرگ فراهم کند …