6.9

The Final Wish (2018)

“آرون” پس از مرگ پدرش به خانه باز می‌گردد تا به مادر عزادارش برای مقابله با گذشته کمک کند. او در وسایل پدرش به چیزی مرموز بر میخورد …