The Goldfinch (2019)

پسری در نیویورک پس از اینکه مادرش کشته می‌شود توسط خانواده‌ای ثروتمند به سرپرستی گرفته می‌شود …