What Men Want (2019)

زنی توسط مامورین ورزشی ، از رشته ی خود کنار گذاشته می شود. اما ناگهان این زن توانایی خواندن افکار انسان ها را می یابد …