تبليغات در سايت تبليغات در سايت
فیلم های پیشنهادی
7.3

Four Lions (2010)

چهار انگلیسی احمق قصد دارند برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، یک عملیات تروریستی انجام دهند ..

8.5

Utopia (2013-2014)

ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ که ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ کمیکی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ “ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯼ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ” هستند، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻗرار ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﺍﻣﺎ …


محبوبترین فیلم ها و سریال ها