5.9

Curdled (1996)

“گابریلا” یک مهاجر کلمبیایی است که به جرم های خشونت آمیز و کارهای خشن وسواس دارد. او یک دفترچه مرگ برای خود تنظیم کرده است که اسامی افراد ثروتمند و مرفه میامی در آن ثبت شده است، که او باید به سراغشان برود و آنها را به قتل برساند و …