Alita: Battle Angel (2019)

داستان فیلم درباره با سفر زنی برای کشف حقیقت وجودی خود و نبردش برای تغییر جهان می باشد …