6.2

The Wedding (2018)

“رمی” یک مرد مسلمان جوان است که برای ازدواجش با سارا آماده می شود. او غرایز همجنسگرایی خود را در خفا برآورده می کند چرا که به علت قوانین سفت و سخت دینی و فرهنگی کاری از او ساخته نیست …