6.4

The Blair Witch Project (1999)

۳ مستند سازِ جوان تصمیم به تهیه ی فیلمی مستند از یک رویداد واقعیِ قدیمی که “پروژه ی جادوگر بِلر” نام دارد، می گیرند و به همین منظور واردِ جنگلی مخوف می‌شوند. اما به خاطر گم کردن نقشه، پس از مدتی اتفاقات بسیار ترسناکی برایشان اتفاق می افتد …