4.3

Justice (2017)

کلانتری که در پی اجرای عدالت برای قاتل برادرش است ،از یک شهر کوچک در مقابل شهردار فاسد و دار و دسته اش که قصد شروع جنگ داخلی را دارند ، دفاع میکند…