7.5

What Will People Say (2017)

“نیشا” یک دختر پاکستانی است که با خانوده اش در نروژ زندگی میکند و هنگامی که پدرش از عشق او به یک پسر با خبر میشود، بسیار عصبانی شده و به طرز بدی با او برخورد میکند و حتی خانواده او تصمیم به کشتنش میگیرند اما قرار می شود که به پاکستان ببرندش تا در کشوری که هیچوقت در آنجا نبوده در کنار فامیل هایش زندگی کند …