8.8

Kill Bill: The Whole Bloody Affair (2011)

“عروس” تلاش می کند رئیس و معشوق سابق خود “بیل” را که در مراسم عروسی اش به او شلیک کرده به قتل برساند. ولی پیش از آن باید چهار عضو دیگر گروه را از میان بردارد …