7.5

Jackie Brown (1997)

“جکی براون” مهماندار هواپیمایی است که پول های یک فروشنده اسلحه را جابه جا می کند. او در یکی از ماموریت های خود توسط دو نفر از مامورین پلیس دستگیر می شود و آنها از وی می خواهند که با آنها همکاری کرده و باعث دستگیری فروشنده اسلحه و در نتیجه آزادی خود شود. جکی می داند که درصورت لو دادن حتی نام رئیس خود، زنده نخواهد ماند. در این بین با مکس چری آشنا می شود که ضمانت او را برای آزادی از زندان به عهده گرفته است. اکنون جکی باید نقشه ای برای رها شدن از دست مامورین پلیس و فروشنده اسلحه پیدا کند …