5.4

Poison Ivy (1992)

نوجوانی جذاب با یک دانش آموز دبیرستانی دوست میشود و خود را وارد زندگی خانواده ثروتمند او می کند …