4.6

4:44 Last Day on Earth (2012)

این فیلم آخرین روز جهان هستی را روایت می کند و  اینکه چطور یک نقاش و یک بازیگر معروف آخرین روز جهان را در کنار هم سپری می کنند …